Algemene voorwaarden van AirSain Nederland B.V. (www.ebac-luchtontvochtigers.nl)

1 Algemene bepalingen

1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: AirSain: AirSain Nederland B.V., gevestigd te Nederweert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76723151; Afnemer: iedere wederpartij die met AirSain een overeenkomst sluit.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen, alsmede op iedere overeenkomst van koop en verkoop, tussen AirSain en een afnemer. Deze voorwaarden treden in werking op 1 juni 2005 en gelden voor onbepaalde tijd.

2. Aanbieding en totstandkoming

2.1 Aanbieding

De door AirSain gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en exclusief andere op de verkoop of de levering drukkende kosten. AirSain is bevoegd een aanbieding/offerte te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de afnemer mits dit onverwijld plaats vindt.

2.2 Totstandkoming

Een overeenkomst komt eerst tot stand door bevestiging van de opdracht tot levering (d.i. orderbevestiging of bestelbon), dan wel indien AirSain met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Iedere overeenkomst wordt door AirSain aangegaan onder de voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is en blijft. AirSain is gerechtigd de afnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De afnemer is verplicht op eerste aanzegging van AirSain voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractsverplichtingen jegens AirSain. AirSain is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

3 Inhoud van de overeenkomst

3.1 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer AirSain schriftelijk in gebreke te stellen, met dien verstande dat AirSain een redelijke termijn van tenminste 14 dagen verkrijgt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien een overeengekomen levertijd langer dan 30 dagen aanhoudt, en AirSain voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, gelden de magazijnen van AirSain te Nederweert (Nederland) als plaats van aflevering. AirSain is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft AirSain recht om te leveren uit voorraad van derden.

3.3 Vervoer

Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen, worden de door AirSain te leveren goederen vervoerd met eigen vervoermiddelen of door AirSain aangewezen vervoerders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders aangegeven.

3.4 Prijzen en prijsverhoging

De prijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. Kosten van eventueel transport- en afleverings- en installatiekosten en wettelijk in rekening te brengen kosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Indien AirSain met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is AirSain niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. AirSain is niet verplicht hiervan vooraf mededeling te doen. AirSain is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever te brengen. De in lid 2 genoemde bepaling is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van AirSain doorgevoerde prijswijzigingen. AirSain is gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst indien door technische storingen foutieve prijzen tot stand gekomen zijn.

3.5 Betaling

De goederen worden geleverd onder rembours of nadat de koopprijs is voldaan. Indien anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn is overeengekomen. Betalingen zullen plaatsvinden door overschrijving op de door AirSain aangegeven bankrekening. De kosten van aflevering, vervoer en andere werkzaamheden die AirSain in verband met de overeenkomst voor de afnemer verricht (zoals aansluiting en installatie) zijn voor rekening van de afnemer, ook al is de hoogte van deze kosten niet vooraf opgegeven, tenzij anders aangegeven. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim. Ingebrekestelling is niet vereist. Vanaf het moment van verzuim is de afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 1/2 % boven de geldende wettelijke rente. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surséance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van de afnemer zullen diens verplichtingen jegens AirSain onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.6 Incassokosten

Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In geval de afnemer in gebreke is met de voldoening van een geldschuld, is deze onverminderd zijn nadere verplichtingen jegens AirSain Nederland B.V. verschuldigd het incassotarief zoals algemeen geldend in Nederland. Indien AirSain aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.7 Garantie

AirSain garandeert de deugdelijkheid van het product volgens de omschrijving op de verpakking en op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. AirSain verleent generlei verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant jegens haar heeft gegeven of aanvaard. Goederen terzake waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de afnemer slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van AirSain. De goederen die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van het door AirSain aan afnemer telefonisch of per email doorgegeven reclamatienummer, de originele door AirSain aan afnemer afgegeven aankoopbon of factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat en een duidelijke omschrijving van de klacht. Goederen die worden teruggezonden zonder reclamatienummer of die niet gebrekkig zijn bevonden, zullen op kosten van afnemer aan deze worden teruggezonden. In dat geval zijn de kosten van het door AirSain terzake van de klacht ingestelde onderzoek voor rekening van de afnemer. Dit is eveneens het geval indien de goederen niet aan AirSain worden geretourneerd doch AirSain op verzoek van de afnemer op de plaats van aflevering of enige andere door de afnemer opgegeven plaats een onderzoek instelt. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er gedurende de garantietermijn veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AirSain of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens AirSain heeft voldaan;
  • indien gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door onjuist gebruik, opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De afnemer dient zelf te zorgen voor een deugdelijke verpakking van het product, liefst de originele verpakking in een omdoos met voldoende opvulmateriaal op de wijze waarop het product is ontvangen, doch minimaal in een degelijke doos voorzien van ruim voldoende opvulmateriaal. Indien Airsain vaststelt dat problemen met, of beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ondeugdelijke verpakking, dan worden de kosten voor herstel van het produkt in rekening gebracht. Indien nodig zal de afnemer hiervan vooraf een prijsopgave ontvangen.

3.8 Aansprakelijkheid

AirSain is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: AirSain is aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken van de geleverde zaken veroorzaakt door opzet en grove schuld c.q. nalatigheid van AirSain; In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AirSain beperkt tot: 10% van het factuurbedrag in geval AirSain een voor de levering gestelde termijn overschrijdt en deze overschrijding AirSain is toe te rekenen; 100% van het factuurbedrag in geval van een aan AirSain toerekenbare tekortkoming anders dan als gevolg van overschrijding van een op levering gestelde termijn. Mocht op grond van de bijzondere omstandigheden van enig geval de door AirSain uitgesloten aansprakelijkheid niet kunnen worden aanvaard, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximum uitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid daadwerkelijk uitkeert.

3.9 Reclames; klachttermijnen

De afnemer dient de door AirSain afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn afgeleverd; of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze niet specifiek zijn overeengekomen - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient dit de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering c.q. installatie schriftelijk aan AirSain te melden. Bij niet zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

3.10 Overmacht

Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft AirSain, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van AirSain zonder dat AirSain tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Onder bedoelde omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van AirSain aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

3.11 Eigendomsvoorbehoud

De door AirSain geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit enige met AirSain gesloten overeenkomst is nagekomen: de tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak of zaken zelf; de tegenprestaties met betrekking tot krachtens overeenkomst door AirSain verrichte of te verrichten diensten of aangenomen werk; de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door afnemer van een met AirSain gesloten overeenkomst.

3.12 Risico

Het risico van de door AirSain af te leveren zaken is voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Bij koop op proef is de zaak voor risico van de afnemer van de koopovereenkomst. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor zijn risico.

3.13 Verzakingsrecht; ontbinding en annulering

Onverminderd het overig bepaald in deze voorwaarden heeft AirSain in de gevallen dat: de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het verkrijgen van surséance van betaling indient; beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers' vermogen wordt gelegd; de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat AirSain tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is: alles tenzij de desbetreffende handelwijze van AirSain in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.

Indien de afnemer de bij AirSain bestelde goederen wil annuleren, behoort AirSain hiervan binnen 14 kalenderdagen op de hoogte zijn gesteld door de afnemer. Na deze melding heeft de afnemer nog eens 14 dagen om de goederen daadwerkelijk te retourneren. Indien de afnemer gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan AirSain geretourneerd worden. De kosten van het retour zenden van de goederen zijn geheel voor rekening van de afnemer. De goederen dienen binnen 14 dagen in het bezit van AirSain te zijn. Als de afnemer zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, crediteert AirSain het betaalde factuurbedrag binnen 14 kalenderdagen nadat de afnemer de goederen heeft verzonden.

3.14 Persoonsgegevens

AirSain leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na. Indien een afnemer zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de afnemer met AirSain hierover contact opnemen. AirSain zal de afnemer de gewenste informatie geven en indien door afnemer gewenst de gegevens over de afnemer aanpassen. De door de afnemer verstrekte gegevens worden door AirSain gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. Deze gegevens worden opgenomen in een beveiligd bestand.

3.15 Bewijs

Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van AirSain beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. Behoudens tegenbewijs gelden tussen afnemer en AirSain de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist. Indien krachtens een met AirSain gesloten overeenkomst door AirSain aan de afnemer een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst genomen zijn.

3.16 Klachtenregeling

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

4 Slotbepalingen

4.1 Toepasselijk recht - Nederlands Recht

Op elke overeenkomst tussen AirSain en de afnemer is Nederlands Recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4.2 Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is AirSain bevoegd de koper, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Den Bosch.

4.3 Wijziging

AirSain is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treden in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum en de gewijzigde voorwaarden voor de beoogde ingangsdatum. Het wijzigingsbesluit behoeft niet de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden te bevatten. Indien een opdracht is verleend voor de datum waarop de voormelde wijziging van kracht wordt en de opdrachtbevestiging van deze datum is verzonden, gelden de voorwaarden volgens de op het ogenblik van het verlenen van de opdracht geldende versie. Aanvulling op of wijziging van deze overeenkomst is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in tegenspraak zijn.
 

Disclaimer

AirSain neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich tot de Nederlandstalige consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing. AirSain heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van AirSain, die zijn opgenomen in deze website. De algemene voorwaarden worden u op eerste verzoek kostenloos toegezonden.

Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door AirSain of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van goederen. Het is verboden, onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of Godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover AirSain geen controle heeft. AirSain draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendom

De woordmerken en logo's (hierna tezamen:"merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van AirSain of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertenties- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde goederen, behoren toe aan AirSain of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website en/of communiceren over of het tot stand brengen en/of uitvoeren van een overeenkomst met AirSain.

Persoonsregistratie

AirSain houdt zich aan de wettelijke richtlijnen verband houdend met de bescherming van persoonsgegevens. AirSain beperkt zich daarbij - tenzij u uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd - tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal AirSain de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

AirSain draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door AirSain zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie

Wanneer u geen gerechte AirSain aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u dat schriftelijk aan AirSain doorgeven of op de dag van bestelling per E-mail aan info@ebac-luchtontvochtigers.nl. Op uw schriftelijk verzoek als geregistreerde zullen wij u binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van u zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzake onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: deze gegevens onjuist blijken te zijn; de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient; de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunt u schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan AirSain Nederland B.V. onder vermelding van uw oude en nieuwe adres. Correspondentie op basis van privacy statement kunt u richten aan:
AirSain Nederland B.V.
Bronsstraat 9-11
6031 TS
Nederweert Nederland